วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2552

คำชี้แจง

คำชี้แจง
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อนุกรมเรขาคณิต
คำชี้แจงสำหรับครู

1. ชุดการสอนแบบบทเรียนสำเร็จรูป ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3 ชั่วโมงคือชั่วโมงที่ 15 – 17 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 – 17
2. ครูศึกษาเนื้อหาที่ต้องสอนให้ละเอียด และศึกษาบทเรียนสำเร็จรูปให้รอบคอบ
3. ก่อนสอนครูต้องเตรียมบทเรียนสำเร็จรูปให้เรียบร้อย และให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะได้รับคนละ 1 เล่ม
4. ก่อนสอนครูต้องให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเสียก่อน ตรวจดูแบบทดสอบพร้อมทั้งกระดาษคำตอบให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน
5. ก่อนสอนครูต้องชี้แจงให้นักเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของนักเรียนในการใช้ บทเรียนสำเร็จรูป
6. ทันทีที่นักเรียนทุกคนดำเนินการศึกษาบทเรียนสำเร็จรูป ครูไม่ควรพูดเสียงดัง หากมีอะไรจะพูดต้องพูดเป็นรายบุคคล ต้องไม่รบกวนกิจกรรมของนักเรียนคนอื่น
7. ขณะที่นักเรียนศึกษาบทเรียนสำเร็จรูป ครูต้องเดินดูการทำงานของนักเรียนแต่ละคนอย่างใกล้ชิด หากมีนักเรียนคนใดมีปัญหา ครูควรจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือจนปัญหานั้นคลี่คลาย
8. หลังจากสอนเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน
9. หลังจากนักเรียนได้ศึกษาบทเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้ครูตรวจแบบฝึกปฏิบัติของนักเรียน เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและความก้าวหน้าของการเรียน

หมายเหตุ
1. สำหรับนักเรียนที่เรียนช้า ครูพิจารณาอนุญาตให้นักเรียนยืมบทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี้ไปเรียน หรือศึกษาด้วยตนเองในเวลาว่าง โดยกำหนดเวลาให้เหมาะสมตามความสามารถของนักเรียน
2. ครูจะต้องชี้แจงให้นักเรียนหยิ่งในเกียรติของตน ที่จะไม่คัดลอกเพื่อนหรือแอบดูเฉลยก่อนจะตอบคำถาม

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดการสอนรายวิชา42101 คณิตศาสตร์

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน เรื่องลำดับและอนุกรม

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้รายงาน : ถวิล มูลมณี

ปีการศึกษา : 2551

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนรายวิชา 42101 คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้พื้นฐาน เรื่อง ลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80

2) หาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนรายวิชา ค42101 คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้พื้นฐาน เรื่อง ลำดับและอนุกรม 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนรายวิชา 42101 คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้พื้นฐาน เรื่อง ลำดับและอนุกรมซึ่งเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน

4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนเรื่องลำดับและอนุกรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองในครั้งนี้คือนักเรียนโรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 ปีการศึกษา 2551 ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย

โดยการจับฉลาก จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่

แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน ชุดการสอนรายวิชา 42101 คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้พื้นฐาน เรื่อง ลำดับและอนุกรม จำนวน 5 ชุด

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 42101 คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

เรื่อง ลำดับและอนุกรม จำนวน 30 ข้อ แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้

ชุดการสอนจำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ สถิติทดสอบที (t-test) วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS

ผลการศึกษาพบว่า 1) ชุดการสอนรายวิชา 42101 คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้พื้นฐาน เรื่อง ลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ

90.67 / 83.07 2) ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิภาพของชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น มีค่าโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.75 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลองใช้ชุดการสอนรายวิชา 42101 คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้พื้นฐาน เรื่อง ลำดับและอนุกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอน อยู่ในระดับมาก